fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS

Na samym początku rozważań na temat opodatkowania i oskładkowania kontraktu menedżerskiego warto zastanowić się, czym on dokładnie jest. Otóż - stanowi on szczególną formę zatrudnienia, która nie została wyodrębniona i nazwana w przepisach prawa pracy ani w prawie cywilnym. Przedmiotem takiej umowy jest zarządzanie jednostką gospodarczą - na jej podstawie osoba zatrudniana (menedżer) zobowiązuje się do prowadzenia oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Składki ZUS, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, podlegają odliczeniu od dochodu. Dotyczy to zarówno składek zapłaconych w kraju, jak i poza jego granicami. 

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Umowa zlecenia jest umową, której zasady reguluje nie Kodeks pracy, lecz Kodeks cywilny. Jest określana umową starannego działania, która charakteryzuje się brakiem stosunku podporządkowania się. Osoba wykonująca zlecenie, zobowiązuje się do wykonania różnych czynności i odpowiada jedynie za brak należytej staranności, a nie za wynik tych starań. Wszelkie kwestie sporne między stronami umowy rozstrzyga, w przypadku umowy zlecenia, Sąd Cywilny, a nie Sąd Pracy, jak to ma miejsce w przypadku umów o pracę. Co jednak w sytuacji, kiedy zawarta zostanie nieodpłatna umowa zlecenia? 

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. Poza potrąceniami ustawowymi kodeks pracy przewiduje dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Jednak należy mieć na uwadze, że  w przypadku zbiegu prawa do potrąceń dobrowolnych z potrąceniami ustawowymi pierwszeństwo przysługuje potrąceniom ustawowym.

Świadectwo pracy – informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą

Świadectwo pracy – informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, bowiem stanowi istotne potwierdzenie pracy i jest przydatne w późniejszym dokumentowaniu stażu pracy przy ubieganiu się o rentę lub emeryturę. Wielu pracodawców ma problem z wykazaniem w świadectwie informacji dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. W artykule szczegółowo wyjaśniamy, gdzie powinna być zawarta informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą.

Kradzieże pracownicze - co powinien zrobić pracodawca?

Kradzieże pracownicze - co powinien zrobić pracodawca?

Zgodnie z danymi statystycznymi blisko 80% przedsiębiorstw jest dotkniętych problemem przestępstw dokonanych przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, zaliczane są do nich najczęściej kradzieże pracownicze. Kradzieże pracownicze przyjmują różną skalę i formę, jednakże niewątpliwie nawet najdrobniejsza kradzież stanowi wyzwanie dla pracodawcy. 

Czy zmiana harmonogramu czasu pracy jest możliwa?

Czy zmiana harmonogramu czasu pracy jest możliwa?

W firmie pracownicy pracuje w systemie równoważnym. W zakładzie z uwagi na dużą liczbę pracowników często zdarzają się przypadki niezaplanowanych nieobecności, np. z powodu choroby, urlopów na żądanie. W takich sytuacjach następują zmiany w  harmonogramie czasu pracy, nawet z dnia na dzień. Czy nagła zmiana harmonogramu czasu pracy jest dopuszczalna?

Informacje o strategii podatkowej – kto musi je publikować?

Informacje o strategii podatkowej – kto musi je publikować?

Od 1 stycznia 2021 r. na niektóre polskie firmy został nałożony nowy obowiązek sprawozdawczy. Zobowiązanie dotyczy publikacji strategii podatkowej za dany rok fiskalny. Co powinno się znaleźć w dokumencie?