fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Komisja socjalna - czym jest i jakie ma uprawnienia w zakładzie pracy?

Komisja socjalna - czym jest i jakie ma uprawnienia w zakładzie pracy?

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz zakłady budżetowe bez względu na liczbę pracowników obowiązkowo tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego środków wypłacane są świadczenia socjalne. Choć nie wynika to wprost z przepisów, w praktyce najczęściej powoływana jest komisja socjalna, która ma wpływ na to, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenia, takie jak np. zapomogi, dofinansowania do wypoczynku czy świadczenia z okazji świąt. Jakie są zasady powoływania komisji i co należy do jej kompetencji? Dowiesz się z naszego artykułu.

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu

Okres, w którym pracownik przechodzi na urlop macierzyński, jest czasem specyficznym pod kątem rozliczeń. Mnogość zagadnień merytorycznych może zaskoczyć niejednego specjalistę, dlatego warto wspomagać się gotowymi opracowaniami tematu. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dokonuje się rozliczenia pracownika, który przez cały miesiąc pobierał zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS i jednocześnie od pracodawcy otrzymał ekwiwalent za urlop. Czy wypłacając ekwiwalent za urlop pracownikowi pozostającemu w takich okolicznościach, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu? Sprawdź!

Roszczenia pracodawcy w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Roszczenia pracodawcy w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

W przypadku, gdy umowa o pracę ulega rozwiązaniu przez jedną z jej stron, druga strona może to postrzegać jako zdarzenie dla niej niekorzystne, szczególnie wtedy, gdy – jej zadaniem – do ustania stosunku pracy dochodzi z naruszeniem przepisów prawa. W takich sytuacjach strony umowy o pracę, w celu ochrony swoich interesów, mogą występować wobec siebie z roszczeniami określonymi w Kodeksie pracy. Poznaj zakres roszczenia pracodawcy w razie wadliwego rozwiązania umowy przez pracownika.

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS

Na samym początku rozważań na temat opodatkowania i oskładkowania kontraktu menedżerskiego warto zastanowić się, czym on dokładnie jest. Otóż - stanowi on szczególną formę zatrudnienia, która nie została wyodrębniona i nazwana w przepisach prawa pracy ani w prawie cywilnym. Przedmiotem takiej umowy jest zarządzanie jednostką gospodarczą - na jej podstawie osoba zatrudniana (menedżer) zobowiązuje się do prowadzenia oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Składki ZUS, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, podlegają odliczeniu od dochodu. Dotyczy to zarówno składek zapłaconych w kraju, jak i poza jego granicami. 

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Nieodpłatna umowa zlecenia - czy podlega oskładkowaniu w ZUS?

Umowa zlecenia jest umową, której zasady reguluje nie Kodeks pracy, lecz Kodeks cywilny. Jest określana umową starannego działania, która charakteryzuje się brakiem stosunku podporządkowania się. Osoba wykonująca zlecenie, zobowiązuje się do wykonania różnych czynności i odpowiada jedynie za brak należytej staranności, a nie za wynik tych starań. Wszelkie kwestie sporne między stronami umowy rozstrzyga, w przypadku umowy zlecenia, Sąd Cywilny, a nie Sąd Pracy, jak to ma miejsce w przypadku umów o pracę. Co jednak w sytuacji, kiedy zawarta zostanie nieodpłatna umowa zlecenia? 

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Podlega ono ochronie i w związku z tym możliwość dokonywania potrąceń jest ograniczona. Poza potrąceniami ustawowymi kodeks pracy przewiduje dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Jednak należy mieć na uwadze, że  w przypadku zbiegu prawa do potrąceń dobrowolnych z potrąceniami ustawowymi pierwszeństwo przysługuje potrąceniom ustawowym.

Świadectwo pracy – informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą

Świadectwo pracy – informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, bowiem stanowi istotne potwierdzenie pracy i jest przydatne w późniejszym dokumentowaniu stażu pracy przy ubieganiu się o rentę lub emeryturę. Wielu pracodawców ma problem z wykazaniem w świadectwie informacji dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. W artykule szczegółowo wyjaśniamy, gdzie powinna być zawarta informacja o urlopie rodzicielskim połączonym z pracą.