fbpx

Pomoc zdalna

Pomoc Zdalna

Pobierz Teamviewer

Zdalne świadczenie usług serwisowych - połączenie konsultanta z komputerem użytkownika

Usługi konsultacji zdalnych są świadczone przy pomocy programu TeamViewer.

Wymagania prawne dotyczące pomocy zdalnej

UWAGA!!!

W związku z wymaganiami prawnymi dotyczącymi dostępu zdalnego i łączenia się przez naszych pracowników i konsultantów wymagane jest zatwierdzenie zgód formalnych oraz podanie wymaganych informacji dotyczących osoby lub firmy która zgadza się na zdalny dostęp do komputera użytkownika.

Wymagane informacje: Nazwa firmy, NIP, Imię i nazwisko osoby zlecającej, e-mail.

W przypadku nie wypełnienia poniższych danych i braku akceptacji zgód nasi konsultanci lub pracownicy nie mogą połączyć się zdalnie z Państwa komputerem.

Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość
Proszę wybrać lub wpisać wartość

Dostęp do komputera użytkownika:

  • odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie jednorazowego hasła
  • jest chroniony algorytmem 256-bitowego szyfrowania AES

Usługi świadczone w formie zdalnych konsultacji są świadczone zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług informatycznych przez firmę ITBPS.PL Sp. z o.o.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie faktury VAT zgodnie z terminem określonym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy bądź gotówką.
Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z godzinami wykonania wskazanymi na zleceniu na podstawie cennika detalicznego Usługodawcy.

1. Usługobiorca udziela 14 dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez Usługodawcę.
2. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dokonanych przez niego czynności, w szczególności określonych w punkcie 1 ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.
4. W przypadku przyjazdu serwisanta Usługodawcy do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Usługodawcę czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Usługodawcy poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem detalicznym Usługodawcy.