fbpx

Pomoc zdalna

Pomoc Zdalna

Pobierz Teamviewer

Zdalne świadczenie usług serwisowych - połączenie konsultanta z komputerem użytkownika

Usługi konsultacji zdalnych są świadczone przy pomocy programu TeamViewer.

Dostęp do komputera użytkownika:

  • odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie jednorazowego hasła
  • jest chroniony algorytmem 256-bitowego szyfrowania AES

Usługi świadczone w formie zdalnych konsultacji są świadczone zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług informatycznych przez firmę ITBPS.PL Sp. z o.o.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie faktury VAT zgodnie z terminem określonym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy bądź gotówką.
Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z godzinami wykonania wskazanymi na zleceniu na podstawie cennika detalicznego Usługodawcy.

1. Usługobiorca udziela 14 dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez Usługodawcę.

2. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.

3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dokonanych przez niego czynności, w szczególności określonych w punkcie 1 ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.

4. W przypadku przyjazdu serwisanta Usługodawcy do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Usługodawcę czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Usługodawcy poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem detalicznym Usługodawcy.