fbpx

Rozwiązania własne

Rozwiązania własne
Przykłady rozwiązań i wdrożonych modyfikacji

Program Finanse i Księgowość

 • importy dokumentów z innych programów (np. Subiekt, WF-Mag, Optima i inne),
 • importy dokumentów z plików tekstowych oraz Excel,
 • generowanie zestawień/raportów, danych do analiz,
 • wczytywanie wyciągów bankowych,
 • pobieranie aktualnych kursów walut.
 • eksport dokumentów z bufora, przenoszenie do innej bazy
 • kopiowanie kontrahentów incydentalnych z poprzedniego roku
 • konwerter do tworzenia pliku rks – tabela przeksięgowań z pliku Excel/CSV
 • otwarcie zamkniętych miesięcy
 • przypomnienie o płatnościach na e-mail
 • wydruk rozliczenia zaliczki, faktury zakupu
 • wiekowanie rozrachunków
 • zmiana daty księgowania dokumentów
 • dodawanie nieistniejących kontraktów na podstawie zapisów
 • import rozrachunków do bilansu otwarcia z pliku Excel/CSV
 • kopiowanie maski kont dla dokumentów posiadających rejestry VAT z poprzedniego roku
 • dodatkowa karta do koperty z okienkiem do wydruku potwierdzenia sald PLN
 • import list płac z pliku Excel/CSV (np. Enova, Simple)
 • proste przypisanie kontraktów do dokumentów w buforze i księgach
 • eksport rozrachunków do pliku Excel/CSV, np. obsługa faktoringu
 • import faktur z pliku XML, np. format Eurocash
 • modyfikacja monitów, wezwań do zapłaty wg wskazanych parametrów

Program Kadry i Płace

 • importy nadgodzin, dodatków, premii i innych danych wpływających na naliczenia,
 • raport wysyłający paski wynagrodzeń pracowników na email,
 • import danych do PIT-8C z pliku Excel/CSV

Program Środki Trwałe

 • obsługa drukarki etykiet - możliwość oklejenia środków trwałych,
 • współpraca z kolektorem danych w zakresie automatyzacji procesu inwentaryzacji,
 • import środków trwałych z innych programów,
 • import podstawowych danych środków trwałych z pliku Excel/CSV

Program Handel i Magazyn

 • importy dokumentów z innych programów,
 • automatyzacja wystawiania cyklicznych dokumentów,
 • system dwustronnej wymiany danych magazynowych z programem obsługującym Hurtownię Leków,
 • modyfikacja istniejących i tworzenie nowych wydruków dokumentów i zestawień.
 • dodatkowe uprawnienia do dokumentów (edycja, wystawianie, usuwanie) ERP
 • dodatkowe uprawnienia do działów, magazynów (wystawianie) ERP
 • blokada edycji dokumentów z poprzedniego okresu
 • automat do importu kursów walut NBP ERP
 • import towarów z pliku Excel/CSV/XML
 • import cen z pliku
 • zbiorcza zmiana opisu zaznaczonych dokumentów
 • zbiorcza zmiana schematu księgowań zaznaczonych dokumentów
 • dodanie do wydruku faktury listy nierozliczonych dokumentów kontrahenta
 • zbiorcze generowanie faktur na podstawie towaru/towarów z cennika indywidualnego kontrahenta
 • synchronizacja słowników z FK, np. kartoteka towarów
 • zestawienie stanu towarów wg dostaw
 • drukowanie etykiet z kodem kreskowym/dwuwymiarowym na drukarce Zebra
 • eksport arkusza inwentaryzacyjnego do pliku CSV
 • generowanie przypomnień i wezwań do zapłaty na e-mail
 • wyszukiwanie zdublowanych numerów NIP
 • import dokumentów płatności i rozliczanie na podstawie danych z pliku Excel/CSV
 • rozbijanie dodatkowych kosztów dla dokumentu zakupu na pozycje towarowe w sposób proporcjonalny wg wartości/ilości/masy, np. transport
 • scalanie niezrealizowanych zamówień obcych/własnych kontrahenta do nowego zamówienia
 • sortowanie pozycji w dokumentach na podstawie wybranych kryteriów, np. kod towaru, kod PCN, nazwa fiskalna
 • wyszukiwanie towarów/kontrahentów/dokumentów na podstawie dowolnych kryteriów
 • synchronizacja dokumentów między bazami, np. oddział -> centrala
 • blokada/kontrola wystawiania dokumentów sprzedaży poniżej ceny bazowej/zakupu
 • niedobory towarów na zamówieniach obcych – prezentacja stanu, ilości niezrealizowanej, rezerwacji
 • zestawienie prezentujące wybrany towar na zamówieniach
 • raporty dla MZ obrotu produktami leczniczymi
 • ustawianie osoby wystawiającej dokument
 • synchronizacja dokumentów z firmami kurierskimi, np. DPD, UPS
 • realizacja zamówień obcych dla kontrahenta z możliwością wyboru dowolnych pozycji
 • synchronizacja danych z systemami typu CRM
 • kreator dokumentów sprzedaży do pracy detalicznych, obsługa najczęstszych procesów i grup towarowych; sprzedaż wg dostaw