fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Nowy pracownik a PPK

Nowy pracownik a PPK

Zatrudnianie nowego pracownika w firmie wiąże się z kilkoma obowiązkami dotyczącymi PPK. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i samego pracownika. Dowiedz się, co musi zrobić pracownik, a co pracodawca w takiej sytuacji.

 W przypadku zatrudnienia nowego pracownika obowiązkiem pracodawcy jest:

 • zapisanie takiej osoby do PPK w terminie wynikającym z przepisów ustawy o PPK, to jest po upływie 3 miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia (art. 16 ust. 1 ustawy o PPK),
 • podjęcie działań związanych z wypłatą transferową środków z PPK posiadanego przez tego uczestnika u poprzedniego pracodawcy, jeśli uczestnik PPK złoży oświadczenie o posiadanych przez niego rachunkach PPK u poprzednich pracodawców (art. 19 ust. 1 ustawy o PPK).
 • Obowiązek informacyjny po stronie nowego pracownika

  Obowiązkiem nowego pracownika jest poinformowanie pracodawcy o posiadanych przez tego pracownika rachunkach w ramach PPK prowadzonych u poprzednich pracodawców tego nowego pracownika. Jednakże taką informację nowy pracownik powinien złożyć już będąc uczestnikiem PPK i w określonym z góry w przepisach ustawy o PPK terminie – to jest w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia tego pracownika u pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji w przypadku braku poinformowania przez uczestnika PPK pracodawcy o posiadanych przez tego uczestnika rachunkach PPK.

 • Obowiązek podjęcia działań przez pracodawcę

  W przypadku, gdy uczestnik poinformuje pracodawcę o posiadanych przez niego rachunkach PPK po stronie pracodawcy powstaje obowiązek podjęcia określonych w ustawie o PPK działań. W pierwszej kolejności jest to zwrotne poinformowanie uczestnika o obowiązku złożenia przez pracodawcę w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową środków z PPK u innych pracodawców, do PPK prowadzonego u nowego pracodawcy. Następnie uczestnik PPK może w terminie 7 dni złożyć pracodawcy ewentualny sprzeciw (informację o braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej). Jeśli taki sprzeciw nie zostanie złożony to wtedy pracodawca zobowiązany jest do doprowadzenia do dokonania tzw. wypłaty transferowej.

 • Procedura wypłaty transferowej

  W tej sytuacji procedurę wypłaty transferowej inicjuje pracodawca składając za pośrednictwem swojej instytucji finansowej wniosek do instytucji finansowej byłego pracodawcy o wypłatę transferową z PPK, w którym uczestniczył kiedyś nowy pracownik tego pracodawcy.

           źródło: sage.com