fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Jak w trzech krokach przygotować administracyjnie firmę do PPK?

Jak w trzech krokach przygotować administracyjnie firmę do PPK?

Obsługa PPK w każdej organizacji wymaga odpowiedniego przygotowania struktur administracyjnych. Aby sprawnie zarządzać zapisami, obsługą wniosków oraz pełnym dostosowaniem procedur kadrowych i płacowych jest odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie kluczowych w tym procesie osób i procesów. Podpowiadamy, jak w trzech prostych krokach, pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników może przygotować struktury administracyjne firmy do PPK.

 

Identyfikacja osób zatrudnionych do zapisania do PPK

Kluczowym obowiązkiem pracodawcy w zakresie PPK jest terminowe zapisanie do Planu osób zatrudnionych spełniających ustawowe kryteria. Dlatego też pracodawca powinien w pierwszej kolejności zidentyfikować listę tych osób, tak aby być w stanie wypełnić ustawowy obowiązek. Podejmowane działania powinny być realizowane wedle stanu na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK, co najpóźniej może nastąpić dnia 11 maja 2020 roku.

Obsługa wniosków składanych przez zatrudnione przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK

Od dnia 1 stycznia 2020 roku osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat mogą składać pracodawcy deklarację re­zygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Deklarację taką składa się w formie papierowej na formularzu stanowią­cym załącznik do odpowiedniego rozporządzenia Ministra Finansów. Pracodawca powinien gromadzić przedmioto­we deklaracje, gdyż są one jedyną podstawą do nienaliczania wpłat do PPK. Natomiast osoby zatrudnio­ne w wieku od 55 do 69 lat mogą składać pracodawcy wnioski o zapisanie do PPK. Ustawa nie zastrzega szcze­gólnej formy dla tego dokumentu.

Dostosowanie procedur kadrowych, płacowych oraz systemów informatycznych

Istotną kwestią w zakresie przygotowania administracyj­nego PPK jest dokonanie odpowiednich modyfikacji w obowiązujących u pracodawcy procedurach kadrowych, płacowych oraz w obszarze IT.

Pamiętaj!

Twoim obowiązkiem jako pracodawcy jest poinformowanie osób zatrudnionych w wieku 55-69 lat o możliwości złożenia wniosku o zapisanie do PPK.

źródło: sage.com