fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Sankcje karne w PPK – czego unikać?

Sankcje karne w PPK – czego unikać?

Sankcje i kary za nieprawidłowości w obsłudze PPK wywołują wiele emocji i nieporozumień. Niektóre z nich mogą być jednak wyjątkowo dotkliwe. Czy rzeczywiście zabronione i karane jest nakłanianie pracowników do rezygnacji z udziału w PPK? Rozwiewamy mity na temat sankcji w PPK i wskazujemy, na jakie aspekty pracodawcy powinni rzeczywiście uważać.

 Nieterminowe zawarcie umów składających się na PPK

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK, co jest obarczone sankcją grzywny w wysokości nawet 1,5% funduszu wynagrodzeń pracodawcy za rok obrotowy poprzedzający popełnienie czynu zabronionego. Pracodawcy powinni pamiętać, że zagrożone karą grzywny (w wysokości od 1 000 do nawet 1 000 000 ml zł) jest również niedopełnienie zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie w przewidzianym terminie (art. 106 i 107 ustawy o PPK).

 

Brak prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o PPK

Karą grzywny w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł są zagrożone różne działania lub zaniechania związane z wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy o PPK. Karalne jest:

  • niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • brak zgłaszania wymaganych ustawą danych,
  • zgłaszanie nieprawdziwych danych,
  • udzielanie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia,
  • brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Bardzo istotnym przepisem jest możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego w przypadku nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK (art. 108 ustawy o PPK).

żródło: sage.com