fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę a PPK

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę a PPK

Bez względu na to w jaki sposób dochodzi do zakończenia stosunku prawnego wiążącego uczestnika z pracodawcą prowadzącym PPK, to jest czy jest to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem czy bez wy­powiedzenia, a także z upływem terminu na jaki umowa została zawarta, to wywołuje to takie same skutki dla uczestnika PPK i zgromadzonych przez niego środków w ramach PPK. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku śmierci uczestnika PPK.

 

Konsekwencje dla środków zgromadzonych w PPK

W przypadku zakończenia stosunku praw­nego będącego podstawą do aktywnego uczestnictwa danej osoby w PPK (to jest dokonywania nowych wpłat do PPK) brak jest możliwości dokonywania nowych wpłat do PPK, ale środki już zgromadzone są dalej pomnażane na dotychczasowych zasadach. Uczestnik może też składać odpowiednie dyspozycje związane z jego uczestnictwem w PPK np. deklarację w zakresie zmiany funduszu, wskaza­nie nowych osób uprawnionych czy też zlecenie wypłaty transferowej do innego pracodawcy, u którego rachunek PPK posiada pracownik będący uczestnikiem PPK.

Możliwość dysponowania środkami przez uczestnika PPK

Decyzję o tym co stanie się ze środkami zgromadzonymi w ramach PPK podejmuje zawsze uczestnik PPK. W dużej części przypadków będzie to pozostawienie ich do osią­gnięcia przez uczestnika uprawnień do nieopodatkowanej jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków w wieku lat 60, a pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Natomiast przed osiągnięciem wieku lat 60 uczestnik PPK będzie mógł dokonać nieopo­datkowanej wypłaty transferowej na swój inny rachunek PPK lub dokonać opodatkowanego zwrotu. Jeśli zajdą odpowiednie ustawowo wskazane przesłanki to uczestnik będzie mógł dokonać wypłaty do 25% środków w razie po­ważanego zachorowania lub do 100% na pokrycie wkładu własnego do kredytu na zakup nieruchomości mieszkaniowej.

Zakończenie stosunku pracy a PPK

W przypadku zakończenia stosunku pracy, co do zasady, brak jest po stronie pracodawcy jakichś szczególnych obo­wiązków. Środki zgromadzone przez uczestnika w PPK pozostają w nim na dotychczasowych zasadach i są po­mnażane przez instytucję finansową do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu. Uczestnik może wycofać w każdej chwili środki z PPK posługując się jedną z powyższych możliwości. Wycofanie środków nie może wiązać się z żadnymi obciążeniami poza tymi wynikającym z przepisów ustawy o PPK. Pracodawcy, którzy nie są zwo­lennikami obsługi administracyjnej byłych pracowników powinni rozważyć wprowadzenie mechanizmów informa­cyjnych zachęcających takie osoby do dokonywania wypłat transferowych do PPK prowadzonych przez ich nowych pracodawców.

Śmierć uczestnika PPK

W przypadku śmierci uczestnika PPK w pierwszej kolejno­ści połowa jego środków jest przekazywana do jego małżonka lub małżonki na rachunek PPK, IKE lub PPE. Powinno to nastąpić w terminie do 3 miesięcy od przedsta­wienia odpowiednich dokumentów. Alternatywnie możliwe jest otrzymanie tych środków przez byłego małżonka w formie pieniężnej. Pozostałe środki zgromadzone przez zmarłego uczestnika są przekazywane do osoby upraw­nionej wskazanej wcześniej przez zmarłego uczestnika PPK albo trafiają do spadku i są dziedziczone na zasa­dach ogólnych (art. 85 i 86 ustawy o PPK).

źródło: sage.com