fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – co to jest i kogo dotyczy?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – co to jest i kogo dotyczy?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to jedna z transakcji wewnątrzwspólnotowych, na jakie decyduje się wielu przedsiębiorców. Co wyróżnia WNT, kogo dotyczy i jakie obejmuje towary?

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – czym jest?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów polega na nabyciu prawa właścicielskiego do towarów, które w wyniku dostawy wysyłane są na terytorium Polski przez przedsiębiorcę z innego państwa znajdującego się w Unii Europejskiej. Definicja WNT widnieje w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Aby konkretne towary były traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, muszą spełniać konkretne warunki związane z procesami.

WNT – kim jest nabywca, a kim dostawca?

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za nabywcę uznaje się osobę, która jest polskim podatnikiem i prowadzi działalność gospodarczą, a także osobę prawną niebędąca podatnikiem. Dostawca to z kolei członek Unii Europejskiej. O WNT mówimy również wtedy, gdy towary nabyto od dostarczyciela, który nie posiada numeru VAT UE.

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Opodatkowanie WNT ma miejsce w państwie nabywcy towarów – oznacza to, że podatek jest naliczany według polskich przepisów. Obowiązek podatkowy powstaje do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dostawy. Jeżeli jednak faktura zostanie wystawiona wcześniej, powstaje on w miesiącu, w którym miało to miejsce. W przypadku braku faktury obowiązują natomiast zasady ogólne. Podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca zobowiązał się zapłacić dostawcy. Możliwe jest dodatkowo zmniejszenie podstawy opodatkowania o dotacje, zwroty, rabaty czy udokumentowaną wartość zwróconej akcyzy.

Towary nieobjęte WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie dotyczy wszystkich rodzajów towarów. Wyłączone z WNT są m.in. towary przeznaczone do użytku przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne obcych krajów czy obce misje dyplomatyczne. WNT nie obejmuje także dostaw armatorom morskim – w tym dostaw części transportu morskiego, lotniczego czy służących zaopatrzeniu statków. Wyłączeniu podlegają ponadto towary, które opodatkowano od marży w kraju dostawy.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – kogo nie dotyczy?

WNT nie występuje w przypadku towarów, które nabywane są przez rolników ryczałtowych, osoby prawne niebędące podatnikami czy podatników nieposiadających prawa obniżenia należnego podatku o podatek naliczony. Jeżeli towar nabył podatnik zwolniony od podatku, u którego wartość opodatkowanej sprzedaży w poprzednim roku nie była wyższa niż 200 tysięcy złotych, również mamy do czynienia z wyłączeniem z WNT. Analogicznie, dotyczy to także podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w ciągu roku podatkowego i których sprzedaż prognozowana nie jest większa niż 200 tysięcy proporcjonalnie do czasu prowadzenia firmy. Muszą jednak zostać spełnione dwa warunki. Podatnik musi posiadać odpowiedni status, a nabycie towarów z konkretnego państwa nie może przekroczyć u podatnika 50 tysięcy złotych.

źródło: blog.symfonia.pl