fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - sprawozdania o podatku dochodowym

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - sprawozdania o podatku dochodowym

23 kwietnia została ogłoszona ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym. Stanowi ona wdrożenie unijnej dyrektywy z 24 listopada 2021 r. dotyczącej ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje. Obowiązek ten ma ograniczyć chęć przenoszenia działalności przez międzynarodowe przedsiębiorstwa z jednego kraju do drugiego w celu uniknięcia obniżenia podatków. Jakie podmioty będą zobligowane do ujawniania informacji o podatku dochodowym i w jakim zakresie?

 

Obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym będzie dotyczył:

 1. jednostki dominującej najwyższego szczebla — jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3.500.000.000 zł,
 2. jednostki samodzielnej — jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3.500.000.000 zł.

Za jednostkę dominującą najwyższego szczebla rozumie się jednostkę dominującą, która sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące największą możliwą liczbę jednostek powiązanych z grupy kapitałowej. Z kolei jednostką samodzielną jest podmiot nienależący do grupy kapitałowej. Nowy przepis dotyczy jednostek będących spółką kapitałową, spółką komandytowo akcyjną, spółką jawną, komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Obowiązku udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym nie będzie w dwóch przypadkach gdy:

 1. jednostka dominująca najwyższego szczebla i jej wszystkie jednostki zależne oraz ich oddziały albo jednostka samodzielna i jej oddziały mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 2. jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna ujawnia w sprawozdaniu z działalności informacje zgodnie z art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że informacje te dotyczą odpowiednio całej działalności prowadzonej przez jednostki powiązane ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla albo całej działalności jednostki samodzielnej.

Kierownik jednostki zobligowanej do publikacji i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego składa je w KRS oraz zamieszcza na stronie spółki przez okres co najmniej 5 lat. 

Do ujawniania sprawozdań będą zobowiązane także jednostki zależne oraz oddziały po spełnieniu określonych warunków wskazanych w ustawie. 

Sprawozdanie o podatku dochodowym jest sporządzane na dzień bilansowy i obejmuje informacje dotyczące całej działalności jednostki samodzielnej albo jednostki dominującej najwyższego szczebla, w tym działalności wszystkich jednostek zależnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla, za dany rok obrotowy. 

Powinno ono zawierać następujące informacje:

 1. nazwę jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej oraz wykaz wszystkich jednostek zależnych, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do danego roku obrotowego, mających siedzibę w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w jurysdykcjach podatkowych wymienionych w załącznikach I i II do konkluzji Rady;
 2. rok obrotowy;
 3. walutę prezentacji sprawozdania o podatku dochodowym;
 4. krótki opis charakteru działalności jednostek, których sprawozdanie dotyczy;
 5. liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
 6. przychody, w tym z transakcji ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR, które stanowią:sumę przychodów, z wyłączeniem korekt wartości i dywidend otrzymanych od jednostek powiązanych — w przypadku jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski, które nie stosują MSR, przychody w rozumieniu ram sprawozdawczości finansowej, na podstawie których są sporządzane sprawozdania finansowe, z wyłączeniem korekt wartości i dywidend otrzymanych od jednostek powiązanych — w przypadku innym niż określony w lit. a);
 7. kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem;
 8. kwotę podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym, która stanowi bieżące obciążenie podatkowe z tytułu podlegających opodatkowaniu zysków lub strat w roku obrotowym rozpoznanym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, bez uwzględniania podatku odroczonego i rezerw na warunkowe zobowiązania podatkowe;
 9. kwotę podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, w tym kwota podatku u źródła zapłaconego przez inne jednostki w odniesieniu do płatności na rzecz jednostek i oddziałów w ramach grupy kapitałowej;
 10. kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, obejmująca kwotę zysku z ubiegłych lat obrotowych i kwotę zysku z danego roku obrotowego, co do którego nie podjęto decyzji o podziale, przy czym w przypadku oddziałów niepodzielony zysk z lat ubiegłych oznacza niepodzielony zysk z lat ubiegłych jednostki, która utworzyła dany oddział;
 11. informację, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z pkt 1-10 lub art. 63o ust. 4.

Pierwszym okresem, za który należy sporządzić i opublikować sprawozdanie o podatku dochodowym będzie rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r. To oznacza, że podmioty, które mają rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, pierwsze sprawozdania będą musiały opublikować za 2025 rok do 31 grudnia 2026 r.

źródło: mddp-outsourcing.pl