fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - konsekwencje

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - konsekwencje

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania składek ZUS. Choć stawki składek mogą się różnić, nie ma sposobu na ich ominięcie.  Z czym należy liczyć się za nieopłacenie składek ZUS? Czy konsekwencje rzeczywiście są poważne? A może kary da się jakoś uniknąć?

 

Składki ZUS - termin zapłaty


Terminy zapłaty składek ZUS są narzucone odgórnie i wymagają od płatników samodyscypliny. Przedsiębiorcy są zobowiązani opłacać ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku właścicieli firm, którzy zatrudniają pracowników, czas na uregulowanie płatności z tytułu składek własnych, jak i pracowniczych upływa 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Nieopłacenie składek ZUS w terminie - zapłacisz odsetki


Przedsiębiorca za nieopłacenie składek ZUS w terminie, musi liczyć się z koniecznością doliczenia do samej wartości ubezpieczeń należnych odsetek. Ich wartość będzie zależała od liczby dni zaległości. Od 9 października 2014 r. stawka za nieterminowe opłacenie ubezpieczeń społecznych wynosi 8% w stosunku rocznym. Dodatkowy koszt naliczony za zwłokę opłaca się łącznie z nieterminowo płaconymi składkami, dlatego nie należy tych kwot rozdzielać. 

Kiedy groźba odsetek nie wystarcza


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć na płatnika składek dodatkową opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek, co w rezultacie prowadzi do podwojenia wartości składki. Niekiedy długotrwałe nieopłacenie składek ZUS może skutkować powstaniem egzekucji należności nawet na drodze sądowej.

Zajęcie nieruchomości


Innym sposobem ingerencji ZUS może być wystąpienie o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy. W przypadku braku księgi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość wystąpić o jej założenie.

Brak ubezpieczenia chorobowego


Nieopłacenie składek ZUS, a w tym składki na ubezpieczenie chorobowe w terminie powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego już od pierwszego dnia miesiąca, za który jej nie opłacono.

Przykład 

Przedsiębiorca nie zapłacił składki ubezpieczenia za kwiecień w terminie do 10 maja - automatycznie nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu już od 1 kwietnia.

ZUS w wyjątkowych sytuacjach może wyrazić zgodę na opłacenie składek po obowiązującym terminie i automatyczne przywrócenie ciągłości ubezpieczenia. W tym celu konieczne jest jednak wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przywrócenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli ZUS nie wyrazi zgody, konieczne będzie wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i ponowna rejestracja (ZUS ZUA). Wówczas przedsiębiorca zyskuje 100% pewności, że po opłaceniu kolejnych składek podlega ubezpieczeniom.

Czy można uniknąć kary za nieopłacenie składek ZUS w terminie?


W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji za nieopłacenie składek ZUS w terminie przedsiębiorca świadomy swojej trudnej sytuacji finansowej może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty. Chcąc skorzystać z takiej możliwości, należy mieć opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca będzie zwolniony z konieczności uregulowania odsetek za opłacenie składek w późniejszym, ściśle określonym przez ZUS terminie. Przedawnienie należności z tytułu składek na ZUS następuje z upływem 5 lat (termin dla składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r.) od dnia, w którym stały się wymagane, czyli od ustawowego terminu płatności składki.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl