fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Karty przedpłacone na posiłki i napoje – czy stanowią przychód pracownika?

Karty przedpłacone na posiłki i napoje – czy stanowią przychód pracownika?

Pewne grupy pracownicze wymagają od pracodawcy poniesienia kosztów związanych z zapewnieniem napojów i posiłków profilaktycznych. Oferowanie posiłków i posiłków może przybrać formę serwowania ich w stołówce pracowniczej, zapewnienia cateringu lub też oferowania pracownikom bonów żywieniowych lub kart przedpłaconych. Czy karty przedpłacone na posiłki i napoje stanowią przychód pracownika? Wyjaśniamy w tym artykule! 

 

Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy


Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Rodzaj pracy wymagający zapewnienia przez pracodawcę napojów i posiłków profilaktycznych zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. 

Według ww. rozporządzenia pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

1.związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet;
2.związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet – wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC;
3.związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet – wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca);
4.pod ziemią.

Natomiast napoje pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym:

-w warunkach gorącego mikroklimatu charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC;
-w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000;
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC;
-przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;
-na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Karty przedpłacone na posiłki i napoje - rozliczenie


W przypadku rozliczenia podatkowego posiłków i napojów zapewnionych przez pracodawcę należy rozróżnić dwie sytuacje:

zapewnienie przez pracodawcę napojów i posiłków  z uwagi na względy profilaktyczne określonej grupie pracowników (określony rodzaj wykonywanej pracy) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów;
zapewnienie przez pracodawcę napojów i posiłków ogółowi pracowników zatrudnionych w zakładzie bez względu rodzaj wykonywanej pracy.
Odnośnie do pierwszej grupy – przekazywanie pracownikom bonów i kart przedpłaconych może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku dochodowego PIT.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl