fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS

Na samym początku rozważań na temat opodatkowania i oskładkowania kontraktu menedżerskiego warto zastanowić się, czym on dokładnie jest. Otóż - stanowi on szczególną formę zatrudnienia, która nie została wyodrębniona i nazwana w przepisach prawa pracy ani w prawie cywilnym. Przedmiotem takiej umowy jest zarządzanie jednostką gospodarczą - na jej podstawie osoba zatrudniana (menedżer) zobowiązuje się do prowadzenia oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Menedżera (na kontrakt) zatrudnię od zaraz


Jeżeli osoba zarządza firmą na podstawie kontraktu menedżerskiego o charakterze cywilnoprawnym, jej praca charakteryzuje się swobodą i samodzielnością. Jest to naturalny efekt zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Co więcej, w sytuacji gdy pracodawca starałby się zbyt intensywnie kontrolować czas pracy takiego menedżera, rozliczać go z niego oraz ograniczać jego niezależność w zarządzaniu firmą, wówczas może powstać podejrzenie o istnienie stosunku pracy. Zatrudnienie menedżera związane jest również z jego pełną odpowiedzialnością za podjęte decyzje oraz ich skutki. W zależności od postanowień umownych, może istnieć prawo do dochodzenia odszkodowania za takie uchybienia. W sytuacji gdy podpisana zostanie umowa o pracowniczy kontrakt menedżerski, wspomniane odszkodowanie jest ograniczone do trzykrotności wynagrodzenia pracownika. Pozostałe regulacje w tym zakresie uzależnione są oczywiście od szczegółowych zapisów zawartej umowy.

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie
Przychody, które podatnik osiągnął w ramach kontraktu menedżerskiego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zalicza się je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jednak w tym wypadku niezbędne jest zawarcie w umowie trzech warunków:

-określenia warunków wykonania czynności,
-wynagrodzenia,
-zapisu, iż zlecający wykonanie czynności menedżerowi ponosi za nie odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Jeżeli ww. warunki zostaną spełnione, wówczas wynagrodzenie wynikające z kontraktu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, który należy opodatkować na zasadach ogólnych. W przypadku kontraktów menedżerskich sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku innych umów (o pracę lub zlecenia) - co miesiąc pracodawca odciąga od przyznanego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Wynika to z faktu, że również w tym wypadku płatnikiem podatku jest firma, dla której kierownik świadczy usługi.

Jeżeli chodzi o rozliczanie  poniesionych w ramach kontraktu menedżerskiego wydatków w kosztach prowadzonej działalności, należy pamiętać, iż obowiązuje tu odgórnie przyjęta stawka - miesięcznie nie można odliczyć od podstawy opodatkowania więcej niż 250 zł, nawet w przypadku dojazdów do miejsca pracy z innej miejscowości. W skali roku koszty kontraktu menedżerskiego wynoszą 3000,00 zł, a w przypadku wykonywania umów tego typu dla więcej niż jednego podmiotu koszty nie mogą przekroczyć 4500 zł.

Do końca stycznia następującego po końcu roku podatkowego, przedsiębiorca zatrudniający menedżera ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na adres zamieszkania zleceniobiorcy) deklarację PIT-11, czyli informację o osiągniętych dochodach oraz zaliczkach wpłaconych od honorarium menedżera. Taki sam dokument powinien przekazać również zatrudnionemu, tu jednak termin mija ostatniego dnia lutego.

W tym miejscu należy podkreślić, że usługi w zakresie zarządzania świadczone na podstawie kontraktu menedżerskiego są wyłączone z opodatkowania VAT, jeśli umowa zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 15 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - składki ZUS


Menedżer, który wykonuje umowę w ramach prowadzonej działalności i tylko w ramach tej konkretnej umowy osiąga przychody, z tytułu tej umowy podlega ubezpieczeniom ZUS. W takim wypadku w dokumentach rozliczeniowych wykazywany jest on z kodem 04 11 (osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług). Firma zatrudniająca kierownika odprowadza za niego  składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, a także na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (oczywiście, jeżeli nie podlega zwolnieniu od tych składek).

Jeżeli natomiast menedżer osiąga przychody z dwóch tytułów (tzn. z kontraktu oraz z prowadzonej działalności), wówczas następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim wypadku składki na ubezpieczenia powinny być opłacane z tytułu powstałego najwcześniej. Na swój wniosek menedżer może zostać objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym również z pozostałych tytułów lub też po prostu zmienić tytuł. Ostatnia możliwość ma jednak pewne ograniczenia - zmiany można dokonać wyłącznie wówczas, gdy wynagrodzenie menedżera z tytułu kontraktu będzie wyższe niż najniższa obowiązująca go podstawa wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, iż składka zdrowotna jest opłacana obowiązkowo z każdego tytułu.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.p