fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu

Okres, w którym pracownik przechodzi na urlop macierzyński, jest czasem specyficznym pod kątem rozliczeń. Mnogość zagadnień merytorycznych może zaskoczyć niejednego specjalistę, dlatego warto wspomagać się gotowymi opracowaniami tematu. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dokonuje się rozliczenia pracownika, który przez cały miesiąc pobierał zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS i jednocześnie od pracodawcy otrzymał ekwiwalent za urlop. Czy wypłacając ekwiwalent za urlop pracownikowi pozostającemu w takich okolicznościach, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu? Sprawdź!

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy


Płatny urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów pracowniczych i przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie:

-umowy o pracę;
-umowy powołania;
-umowy wyboru;
-umowy mianowania;
-spółdzielczej umowy o pracę.
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wypłata pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent za urlop jest świadczeniem, które przysługuje pracownikowi z litery prawa i, co istotne, osoba zatrudniona nie może się go zrzec.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?


Zasady obliczania i wypłacania ekwiwalentu za urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Podstawę do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop stanowią:

składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu (miesiąc rozwiązania stosunku pracy);
wynagrodzenie zmienne wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc) oraz wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc).
Jeżeli współpraca z pracownikiem kończy się w trakcie miesiąca, to w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy uwzględnić pełne miesięczne wynagrodzenie, a nie jego część ustaloną do faktycznego okresu zatrudnienia.

W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu przysługującego za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu określoną podstawę wymiaru należy podzielić przez wskaźnik ekwiwalentu, a następnie wynik podzielić przez dobową normę czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin).

Otrzymaną wartość trzeba pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Ekwiwalent za urlop a koszty uzyskania przychodu


Trudnością dla pracodawcy może okazać się przypadek, gdy pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop w miesiącu, kiedy przebywał on tylko na urlopie macierzyńskim, z tytułu którego otrzyma zasiłek wypłacany przez ZUS. Jak w tej sytuacji ustalić pracownicze koszty uzyskania przychodu?

W powyższym przypadku pracodawca zobowiązany jest od przychodów, jakim jest wypłacony ekwiwalent, odliczać miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, w takiej sytuacji pracodawca zmniejsza również zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeśli pracownik złożył u niego uprzednio PIT-2. Na powyższe prawo nie wpływa fakt, że pracownik poza przychodami ze stosunku pracy (ekwiwalent) otrzyma w omawianym okresie także zasiłek macierzyński z ZUS-u.

Pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi, z którym kończy współpracę. Należy pamiętać, że wypłacony ekwiwalent podlega zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu. Przy wypłacie ekwiwalentu stosuje się koszty uzyskania przychodu, nawet jeżeli pracownik w danym miesiącu przebywał tylko na urlopie macierzyńskim, z tytułu którego otrzymał zasiłek z ZUS-u.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl