fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje

Zmniejszenie wymiaru etatu najczęściej pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia pracownika na niższe. Obniżenie etatu ma również wpływ na czas pracy oraz urlop wypoczynkowy zatrudnionego. Konieczne jest również zaktualizowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wymiaru etatu? Dowiesz się, czytając artykuł!

 

 

Zmniejszenie wymiaru etatu a treść umowy o pracę


Zmniejszenia wymiaru etatu można dokonać aneksem do umowy na mocy porozumienia stron lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Podstawową różnicą treści umowy o pracę na pełny etat i na część etatu jest konieczność wskazania liczby godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika poza normalnym wynagrodzeniem do dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Zmniejszenie wymiaru etatu a informacja o pozaumownych warunkach pracy


Każda zatrudniona osoba powinna otrzymać od pracodawcy w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy o pracę informację o pozaumownych warunkach pracy. Aktualizacja informacji o pozaumownych warunkach pracy obejmuje:

dobową i tygodniową normę czasu pracy,
częstotliwość oraz termin wypłaty wynagrodzenia za pracę,
wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 
Aktualizację informacji należy przekazać pracownikowi nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wejścia w życie zmian lub do dnia rozwiązania umowy o pracę, w zależności od tego, co wypada pierwsze.

Zmniejszenie wymiaru etatu pociąga za sobą zmianę wymiaru urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu urlop wylicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wynagrodzenie za pracę a zmniejszenie wymiaru etatu


Choć przepisy nie mówią wprost, w jaki sposób dokonać wyliczenia wynagrodzenia pracownika, gdy w trakcie miesiąca nastąpi zmiana wymiaru etatu pociągająca za sobą zmianę wynagrodzenia, w praktyce wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia ustala się na podstawie stawki godzinowej dla poszczególnych okresów zatrudnienia w danym miesiącu.

Wynagrodzenie ustalone w stałej miesięcznej wysokości należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego a zmniejszenie wymiaru etatu


Urlop wypoczynkowy pracownika, któremu został zmieniony wymiar etatu, należy obliczyć proporcjonalnie do czasu pracy, w jakim jest zatrudniony oraz uwzględnić odrębnie okres pracy na poszczególnych etatach. Kodeks pracy nie przewiduje takiego przypadku bezpośrednio, jednak w takiej sytuacji przyjmuje się, by obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami odnoszącymi się do obliczania urlopu proporcjonalnie.

W razie zmniejszenia wymiaru etatu w trakcie miesiąca, w praktyce najczęściej za ten miesiąc przyjmuje się taki wymiar etatu, w którym pracownik będzie świadczył pracę przez większą liczbę dni.

Obniżenie etatu a zmiana podstawy wymiaru zasiłku chorobowego


Jedną z najistotniejszych zmian jakie mają miejsce, przy zmianie wymiaru etatu pracownika, jest również zmiana jego podstawy wymiaru wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego.

Co do zasady, podstawa wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała choroba bądź innego rodzaju niezdolność do pracy. Jednakże zmiana wymiaru etatu jest jednoznaczna z ustaleniem nowej podstawy chorobowego - będzie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru etatu.


Zmniejszenie wymiaru etatu a zgłoszenie do ZUS-u
Pracodawca nie informuje ZUS-u o zmniejszeniu wymiaru etatu pracownika na deklaracji zgłoszeniowej, gdyż w dokumentach zgłoszeniowych nie podaje się informacji dotyczącej wymiaru czasu pracy. Zmieniony wymiar czasu pracy pracownika uwzględnia się wyłącznie w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w tym zakresie.

Odmowa pracownika przyjęcia nowych warunków pracy


Pracownik posiada oczywiście prawo, zagwarantowane przepisami, do odmowy przyjęcia nowych warunków pracy, czy płacy.

Tak więc, pracownik który nie zdecyduje się przyjąć nowych warunków współpracy zaproponowanych przez pracodawcę powinien przedłożyć mu odpowiednie oświadczenie. Nieprzyjęcie nowych warunków pracy skutkuje rozpoczęciem biegu okresu wypowiedzenia pracownika, który uzależniony jest od okresu obowiązywania umowy o pracę.

Obniżenie etatu pracownikowi niesie ze sobą liczne konsekwencje w szczególności dla pracownika. Mniejszy etat to zarówno mniejsza pensa jak i nowa podstawa wynagrodzenia chorobowego oraz mniejszy wymiar urlopu.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl