fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Zatrudnianie cudzoziemców – prawo, podatki, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – prawo, podatki, ubezpieczenia

Zatrudnienie cudzoziemców staje się w Polsce zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jak wskazują dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w drugiej połowie 2020 roku ponownie wzrosła liczba ubezpieczonych obcokrajowców – do najwyższego poziomu w historii. W grudniu 2020 roku w ZUS-ie było zarejestrowanych 725 173 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 59,4% osób było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a 3% prowadziło działalność gospodarczą.

 

Pobyt cudzoziemców w Polsce

Cudzoziemcy mogą przybyć na teren Polski w celach krótko- i długoterminowych. Obecnie jednak to właśnie długoterminowy cel i przede wszystkim praca są głównym powodem przyjeżdżania obcokrajowców do naszego kraju. Cudzoziemiec przekraczający granicę RP na dłuższy czas zobowiązany jest uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu. Obcokrajowiec jest uprawniony do obecności na terytorium Polski przez okres wynikający z posiadanej wizy Schengen, a także wydanych przez władze polskie: wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych. Długość pobytu jest zależna od posiadanych dokumentów i uprawnień i kształtuje się następująco:

pobyt w ramach ruchu bezwizowego – cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu przez okres 90 dni w okresie 180-dniowym (lub przez okres wynikający z umowy o ruchu bezwizowym podpisanej przez UE lub Polskę z państwem, którego jest obywatelem);
pobyt na podstawie wydanej przez inne państwo członkowskie: wizy długoterminowej lub dokumentu pobytowego – cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu w innych państwach członkowskich niż to, które wydało wizę (w tym w Polsce) w czasie ważności wizy nieprzekraczającym 90 dni w okresie 180-dniowym.
Cudzoziemiec przebywający na terenie Polski musi posiadać odpowiednie dokumenty, które w razie kontroli powinien okazać. Są to przede wszystkim dokument podróży i dokumenty uprawniające cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, jeżeli są wymagane, tj. wiza lub dokument pobytowy. Ponadto obcokrajowiec powinien posiadać dokument uprawniający do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy. Co ciekawe, w przypadku kontroli cudzoziemiec może zostać poproszony o pokazanie, czy dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów związanych z pobytem, np. na utrzymanie lub na podróż powrotną.

 

Warunki wjazdu cudzoziemców do Polski na pobyt długoterminowy

Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać:

-ważny dokument podróży;
-aktualną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium RP i do pobytu na tym terytorium;
-zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.


Ponadto cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski jest obowiązany uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu i posiadać oraz okazać na żądanie:

dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy zdrowotnej lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP;
środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi dysponować środkami finansowymi w wysokości co najmniej:

-300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni;
-75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli czas ten przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Warunki wjazdu cudzoziemców na teren RP w okresie epidemii


Epidemia koronawirusa znacznie wpłynęła na sytuację cudzoziemców. Granicę zewnętrzną na kierunku wjazdowym do Polski mogą przekraczać tylko określone w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych kategorie podróżnych. Są to:

obywatele RP;
cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką;
cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę naszego kraju na podstawie paszportu dyplomatycznego;
cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj. osoby posiadające kartę pobytu wydaną ze względu na:
zezwolenie na pobyt czasowy;

-zezwolenie na pobyt stały;

-zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

-zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

-status uchodźcy;

-udzielenie ochrony uzupełniającej;

a także osoby posiadające:

-zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;

-prawo stałego pobytu obywatela UE;

-zgodę na pobyt członka rodziny obywatela UE;

-zgodę na pobyt stały członka rodziny obywatela UE.

Granicę mogą przekraczać również cudzoziemcy, którzy mają prawo do pracy na terytorium RP. Obcokrajowcy pracujący w Polsce powinni podczas kontroli granicznej przedstawić dokumenty, które potwierdzają, że posiadają dostęp do krajowego rynku pracy albo potwierdzenie tego, że prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszego kraju. Czyli muszą mieć przygotowane odpowiednie dokumenty, np. zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP lub też wyciąg z KRS lub umowę spółki (w przypadku prowadzenia działalności).

źródło: pordanikprzedsiebiorcy.pl