fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Wszystko o podatku ryczałtowym

Wszystko o podatku ryczałtowym

Podatek ryczałtowy, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to uproszczona forma opodatkowania przedsiębiorstwa. Co go charakteryzuje, jakie są jego stawki i kto właściwie może go stosować?

 

Podatek ryczałtowy – podstawowe informacje

Podatnicy prowadzący działalność podlegającą opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji przychodów osobno dla każdego roku. Ponadto muszą oni przechowywać wszelkie dowody zakupu towarów. Co ważne, w przypadku ryczałtu przedsiębiorca nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani korzystać z ulg podatkowych czy kwoty wolnej od podatku. Podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest przychód osiągnięty po uwzględnieniu odliczeń przysługujących przedsiębiorcy. Przychód stanowią kwoty, które przedsiębiorca otrzymuje – lub ma otrzymać – od kontrahentów w związku z prowadzoną działalnością, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, skont czy udzielonych bonifikat. Przychodu nie można pomniejszyć o koszty jego uzyskania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki podatków

Stawki podatku ryczałtowego różnią się między sobą – wahają się od 2 do 17% w zależności od rodzaju działalności:

 • 17% – w przypadku przychodów, które osiągane są w zakresie wolnych zawodów – np. tłumaczy, radców prawnych, agentów ubezpieczeniowych czy maklerów papierów wartościowych;
 • 15% – w przypadku przychodów osiąganych z takich usług jak pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, usługi kulturalne i rozrywkowe czy magazynowanie oraz przechowywanie towarów w strefach wolnocłowych;
 • 14% – w przypadku przychodów związanych z usługami z zakresu opieki zdrowotnej, specjalistycznego projektowania bądź usług architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych;
 • 12% – w przypadku przychodów, które osiągane są m.in. ze świadczenia usług wydawania pakietów gier komputerowych czy pakietów oprogramowania systemowego, a także usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego;
 • 10% – w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł – w przypadku przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy, świadczenia usług dot. zakwaterowania, wynajmu samochodów osobowych czy wykonywania usług w zakresie prac rozwojowych i badań naukowych;
 • 8,5% – w przypadku usług związanych z edukacją, zwalczaniem pożarów i zapobieganiem im czy wytwarzaniem produktów z materiału powierzonego przez zamawiającego, a także z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu > 1,5%;
 • 5,5% – w przypadku przychodów osiągniętych z działalności wytwórczej, prac budowlanych czy usług w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, żetonów lub znaczków pocztowych;
 • 3% – w przypadku przychodów, które osiągane są z usług związanych z produkcją zwierzęcą, w dziedzinie handlu z zastrzeżeniem usług opodatkowanych według stawki 17% i 15% czy z działalności gastronomicznej oprócz przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu > 1,5%;
 • 2% – w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów zwierzęcych i roślinnych
  z własnej uprawy, chowu bądź hodowli, przetworzonych inaczej niż w sposób przemysłowy.
 

Opodatkowanie ryczałtem – kto może je stosować?

Na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą zdecydować się osoby fizyczne, które osiągają przychody z prowadzonej działalności, oraz tzw. przedsiębiorstwa w spadku. Możliwość korzystania z tej formy podatku dotyczy także:

 • spółek jawnych, których wspólnicy to wyłącznie osoby fizyczne;
 • spółek cywilnych, których wspólnikami są jedynie osoby fizyczne;
 • spółek cywilnych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku.

Przychody w poprzednim roku podatkowym nie mogą być w żadnym z tych przypadków wyższe niż 2 miliony euro. Do limitu nie wlicza się wyłącznie kwot, o które zostały zwiększone lub zmniejszone przychody bądź dla których upłynęło już 90 dni na płatność. Ponadto podatek ryczałtowy mogą wybrać rolnicy, którzy sprzedają towary i usługi w ramach rolniczego handlu detalicznego.

 

Wybór podatku ryczałtowego

Chcąc wybrać opodatkowanie w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca musi złożyć pisemne oświadczenie o jego wyborze do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według adresu zamieszkania. Jest to możliwe zarówno bezpośrednio w urzędzie, jak i listownie oraz elektronicznie. Możemy wyróżnić dwa terminy składania wniosków – do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano przychód z działalności w danym roku lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód uzyskano w grudniu danego roku. Wnioski o rezygnację z podatku ryczałtowego składane są w sposób analogiczny.

źródło: