fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Terminy wystawienia faktur

Terminy wystawienia faktur

Faktura jako dokument potwierdzający transakcję handlową stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT i  określania zobowiązania podatkowego. Faktura może być w formie papierowej, elektronicznej lub ustrukturyzowanej i powinna zawierać dane wynikające z Ustawy o VAT (art. 106e)

 

ZASADA OGÓLNA

Zgodnie z art. 106i ustęp 1 ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Jeżeli podatnik otrzymał zaliczkę jeszcze przed wydaniem towaru bądź wykonaniem usługi, fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Ustawodawca zdecydował również, że faktury nie mogą być wystawione zbyt wcześnie. W myśl art. 106i ustęp 7 faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Faktura może być wystawiona wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi , ale tylko w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

ZASADY SZCZEGÓLNE

Ustawa o VAT definiuje szczególne terminy wystawienia faktury (art. 106i ustęp 3 do 5):

 • 30. dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • 60. dnia od dnia dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów z zastrzeżeniem, że gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów,
 • 90. dnia od dnia czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – gazet, czasopism, magazynów,
 • z upływem terminu płatności dla dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług:
 • telekomunikacyjnych,
 • usług wymienionych w pozycjach 24-37, 50-51 załącznika nr 3 ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób, ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • dla niezwróconych opakowań zwrotnych kaucjonowanych: 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania lub 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

W przypadku wystawienia faktury na żądanie nabywcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę, fakturę wystawia się:

 • zgodnie z zasadą ogólną (do 15 dnia miesiąca następującego) – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży towaru/usługi  lub otrzymano zapłatę,
 • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca.

źródło: mddp-outsourcing.pl