fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Przedawnienie rozliczenia VAT i jego skutki

Przedawnienie rozliczenia VAT i jego skutki

Jak podaje art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe, w tym także w zakresie VAT, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Może również wystąpić sytuacja w przeciwnym kierunku, gdy to dłużnikiem faktycznie staje się organ podatkowy, a wierzycielem podatnik. W takim przypadku również mamy do czynienia z kwestią przedawnienia.

 

W ostatnich latach kwestie przedawnienia podatku VAT były przedmiotem licznych interpretacji KIS, co do rozliczenia których podatnicy mieli spore wątpliwości, w głównej mierze były to sytuacje, gdy podatnicy po kilku latach gromadzenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym decydowali się na wystąpienie do organów podatkowych o jej zwrot. Jak w takich przypadkach wygląda stanowisko fiskusa?

W tym miejscu należy rozgraniczyć dwa przypadki:

  • podatnik, prowadzący działalność nie dokonywał sprzedaży i nadwyżkę podatku naliczonego wykazywał do przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe;
  • podatnik prowadzący działalność, osiągał obroty i częściowo kompensował powstałą nadwyżkę.

Dla obu tych podatników minęło już 5 lat odkąd po raz pierwszy w deklaracji rozliczeniowej wykazali nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Czy w takiej sytuacji podatnik VAT, który nie osiąga obrotu, jest ograniczony w czasie, by wystąpić o zwrot powstałej należności?

Posiłkując się interpretacją indywidualną dyrektora KIS z 02.01.2018 r. o numerze 0114-KDIP1-3.4012.439.2017.1.ISZ należy stwierdzić, że w sytuacji gdy podatnik nie generuje obrotu opodatkowanego VAT, a jedynie nabywa towary i usługi tzn. pojawia się tylko nadwyżka podatku naliczonego, to prawo do jej przeniesienia na przyszły okres rozliczeniowy lub możliwość wystąpienia o zwrot na rachunek bankowy, ulega przedawnieniu. Oznacza to, że gromadzenie VAT naliczonego, przy jednoczesnym braku sprzedaży opodatkowanej, nie może być przeciągane przez więcej niż 5 lat i aby nie stracić powstałej nadwyżki, należy zawnioskować o zwrot VAT przed końcem potencjalnego okresu przedawnienia.

Analizując drugi przypadek mamy do czynienia ze znacznie prostszą sytuacją. Gdy powstała nadwyżka z lat poprzednich jest sukcesywnie kompensowana bieżącą sprzedażą opodatkowaną, wówczas organy skarbowe nie mogą zakwestionować zwrotu, o który wystąpi wnioskodawca. Potwierdzenie powyższych zdań odnajdujemy w interpretacji Dyrektora KIS z 04.11.2019 r. o numerze 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM, w której stwierdzono, że we wskazanej sytuacji nie ma znaczenia fakt, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym została wykazana po raz pierwszy w deklaracji podatkowej ponad 5 lat wcześniej. Podatnik wykazywał w deklaracjach podatek naliczony oraz podatek należny, a co za tym idzie prowadził działalność opodatkowaną. W rozliczeniu podatnik nie wskazał zatem kwoty z deklaracji, w której po raz pierwszy wykazał nadwyżkę podatku VAT, lecz kwotę wynikającą z ostatniego okresu.

Ze względu na przytoczone przykłady oraz specyfikę podatku VAT, podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na jego prawidłowe rozliczenie w bieżącym okresie, ale również stale mieć kontrolę nad okresami minionymi. Może okazać się, że nadwyżka, która gromadzona jest przez wiele lat, przedawni się bezpowrotnie, a odzyskanie utraconych środków okaże się bardzo trudne.

źródło: mddp-outsourcing.pl