fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Polski Ład- Podatek minimalny

Polski Ład- Podatek minimalny

Od 1 stycznia 2022 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych będzie obowiązywał dodany art. 24ca, który wprowadza nowy rodzaj podatku CIT– tzw. podatek minimalny. ​​​​​​​

 

PODMIOTY OBJĘTE PODATKIEM MINIMALNYM

Wbrew początkowym zapowiedziom, że ma on dotyczyć tylko zagranicznych korporacji, obowiązek zapłaty podatku minimalnego będą miały bez szczególnych wyjątków wszystkie podmioty rozliczające podatek CIT. Objęte tym obowiązkiem zostaną także mikrofirmy, podmioty z sektora MŚP, startupy oraz podmioty prowadzące działalność w Polsce poprzez zagraniczny zakład.

Podatnicy po raz pierwszy skalkulują i zapłacą podatek minimalny w zeznaniach CIT-8 składanych za rok 2022 w 2023 r. ​​​​​​​

PRZESŁANKI ZAPŁATY PODATKU MINIMALNEGO

Obowiązek opłacenia minimalnego podatku wystąpi, jeśli w roku podatkowym podatnicy:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo 
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Strata na potrzeby podatku minimalnego jest definiowana nieco inaczej niż na potrzeby klasycznego CIT, a co za tym idzie nie będzie możliwe jej ustalenie, bez dokonania kilku dodatkowych wyłączeń. Sprowadza się to do tego, że podatnicy będą musieli stworzyć dodatkowe formuły w swoich kalkulacjach, które umożliwią kalkulację wyniku podatkowego odrębnie dla potrzeb podatku minimalnego.

I tak też dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych,
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
 • cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz
 • podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

PODMIOTY WYŁĄCZONE Z OBOWIĄZKU PŁACENIA PODATKU MINIMALNEGO

Ustawodawca wyłączył pewne grupy podatników z obowiązku płacenia podatku minimalnego, niemniej jednak liczba tych wyłączeń jest dosyć skromna co tylko potwierdza kompletne niezrozumienie mechanizmów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw przez ustawodawcę. 

Do grupy podmiotów zwolnionych z podatku minimalnego zaliczają się:​​​​​​​

 • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w pierwszych trzech latach (za rozpoczynających nie będą jednak uznani podatnicy powstali w wyniku przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1a updop),
 • przedsiębiorstwa finansowe (enumeratywnie wymienione w art. 15c ust. 16 updop)*,
 • podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów z roku poprzedniego,
 • podatnicy, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada: udziałów (akcji) w kapitale innej spółki bądź tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu, albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • podatnicy osiągający większość przychodów w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych lub wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach
 • podatnicy wchodzący w skład grupy podatkowych spełniających dodatkowe kryteria opisane w art. 24ca.

źródło: mddp-outsourcing.pl