fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Paragon bez NIP – czy można zaksięgować?

Paragon bez NIP – czy można zaksięgować?

Aby podatnik ujął koszt na podstawie paragonu, ten musi spełniać określone warunki i posiadać między innymi numer NIP podatnika (czyli nabywcy). Jednakże czy paragon zawsze musi zawierać NIP? Sprawdźmy, kiedy paragon bez NIP może być podstawą ujęcia wydatku w firmie!

 

Paragon bez NIP –  czy można potraktować jako dowód księgowy?
W przypadku dokumentu, jakim jest paragon, należy sięgnąć do § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z jego treścią na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające:

przy zakupie –  nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość;
w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Kontynuując analizę przepisu § 13 ust. 4 i 5, należy zwrócić uwagę, że w KPiR może być ujęty:

zakup w jednostkach handlu detalicznego (materiałów pomocniczych):
-materiałów;
-środków czystości i BHP;
-materiałów biurowych;
-zakup paliwa i olejów za granicą
–  gdy nabycie udokumentowane jest paragonem zaopatrzonym w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon –  określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. W tym przypadku paragon bez NIP może być podstawą ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.

Dodatkowo na odwrocie paragonu podatnik powinien uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru. Ujęciu w KPiR podlega paragon w kwocie netto.

nnym paragonem, jaki może być rozliczony (ujęty w ewidencjach podatkowych), gdy nie posiada numeru NIP nabywcy, jest paragon za autostradę. Przy czym wynika to z § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Zgodnie z treścią przepisu paragon bez NIP za autostradę płatną można uznać za fakturę i tym samym potraktować go jako dowód księgowy, jeśli zawiera następujące dane:
-numer i datę wystawienia;
-imię i nazwisko lub nazwę podatnika;
-numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
-informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi;
-kwotę podatku;
-kwotę należności ogółem.
Księgowania paragonu bez NIP za autostradę – gdy zawiera powyższe dane – dokonujemy w kwocie netto. Przy czym wartość tę limitujemy do 75%, gdy wydatek dotyczy pojazdu użytkowanego prywatnie i firmowo i stanowi majątek firmowy (w przypadku własności prywatnej limit wynosi 20%). Gdy odliczane jest tylko 50% VAT, do wartości limitowanej należy doliczyć nieodliczony podatek VAT.

Paragon bez NIP –  czy można odliczyć VAT?


Warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT określone są w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, gdy:

odliczenia tego dokonuje podatnik VAT czynny;
towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT (związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni);
nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 88 ustawy o VAT, np. wydatek nie jest związany z usługą noclegową lub gastronomiczną.
W przypadku gdy zakupy mają związek wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT lub niepodlegającymi podatkowi VAT (z zastrzeżeniem art. 86 ust. 8 i 9 ustawy o VAT – m.in. eksport usług), to prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od takich zakupów nie przysługuje.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl