fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Kto może skorzystać z ulgi dla sponsora

Kto może skorzystać z ulgi dla sponsora

Od 2022 roku podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi na sponsoring. Skierowana jest ona do przedsiębiorców angażujących się w działalność społecznie pożyteczną (CSR), dzięki której wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę.

 

Kto może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Uprawnieni do skorzystania z ulgi na sponsoring są:

 • Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym,
 • Podatnicy CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Na czym polega ulga sponsoringowa?

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkową kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na:

1. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ

W tym m.in.:

 • finansowanie stypendium sportowego przez które rozumie się jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe za osiągnięcie określonego wyniki sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej,
 • finansowanie klubu sportowego (dla przykładu – zakup sprzętu sportowego, realizacja programów szkolenia sportowego, pokryci kosztów organizowania zawodów sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej),
 • finansowanie imprez sportowych niebędących masową imprezą sportową, o której mowa w art.3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez sportowych.

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ

W rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, np.:

 • koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne. Instytucja musi być wpisana na dzień poniesienia kosztu, a nie na dzień dokonania odliczenia, 
 • koszty poniesione na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

3. DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ

Obejmującą na przykład:

 • stypendia,
 • opłaty za kształcenie pracownika na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach,
 • wynagrodzenia studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów. Pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią,
 • sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów. W tym także koszty praktyk – pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią,
 • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię. Warunkiem jest to, że koszty są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. 

Należy pamiętać, iż kwota odliczonej ulgi nie może przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Dzięki tej uldze podatnik będzie mógł rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach tej ulgi.

źródło: mddp-outsourcing.pl