Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Aktualnie wszyscy czynni podatnicy VAT zobligowani są do sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych – JPK_VAT – do Ministerstwa Finansów. Generowanie JPK_VAT polega na przetworzeniu informacji z rejestrów sprzedaży i zakupów VAT do określonego urzędowo formatu elektronicznego. Plik powinien zawierać dane spójne z przesłaną do urzędu skarbowego deklaracją VAT. Jeżeli w deklaracji VAT pojawi się błąd, można ją skorygować, analogicznie do sytuacji, w której podatnik wykryje błąd w pliku JPK_VAT i może dokonać jego korekty. Od października 2020 r.

 

Z czego składa się nowy JPK?


Likwidując deklaracje VAT oraz strukturę pliku JPK_VAT, Ministerstwo Finansów nie pozbawiło urzędów dostępu do danych o transakcjach zawieranych przez przedsiębiorców. Co więcej, nowa struktura JPK zawiera informacje, które były przekazywane przez podatników VAT, a dodatkowo przedsiębiorcy udostępniają znacznie szerszy zakres danych dotyczących nie tylko rodzajów transakcji, ale również powiązań pomiędzy podmiotami.

Nowy JPK posiada dwa schematy:

JPK_V7M – stosowany w przypadku rozliczeń podatku VAT miesięcznie,

JPK_V7K – stosowany w przypadku rozliczeń podatku VAT kwartalnie.

Oba schematy składają się z części deklaracyjnej (odpowiednik deklaracji VAT) oraz ewidencyjnej (odpowiednik JPK_VAT). Różnica pomiędzy plikami wynika z częstotliwości rozliczania podatku VAT. W przypadku JPK_V7M plik zawiera co miesiąc część deklaracyjną i ewidencyjną. Natomiast JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące składa się wyłącznie z części ewidencyjnej, a z kolei plik składany za ostatni miesiąc kwartału posiada już oba elementy, czyli zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

Przykład 1.

Pani Katarzyna rozlicza podatek VAT kwartalnie. W jaki sposób i do kiedy zobligowana jest do wysyłki nowego JPK po 1 października 2020 r.?

Rozliczając podatek VAT kwartalnie, pani Katarzyna jest zobowiązana do wysyłki pliku w strukturze JPK_V7K. W związku z tym musi wysłać do MF:

za październik – część ewidencyjną pliku do 25 listopada, 

za listopad – część ewidencyjną pliku do 25 grudnia,

za grudzień – część ewidencyjną i deklaracyjną (za cały kwartał) pliku do 25 stycznia. 

Korekta JPK - jak korygować błędy w nowym Jednolitym Pliku Kontrolnym?
Sposób korygowania błędów w nowym JPK nie uległ zmianie w porównaniu do JPK_VAT. Oznacza to, że podatnik nie może wysłać korekty pliku, który zawiera wyłącznie korygowane pozycje. Dokonując korekty ewidencji, przedsiębiorca musi złożyć nowy, kompletny i zawierający poprawione dane plik XML, jednak korekta pliku nie musi zawierać zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej. W wysyłanej korekcie JPK należy wypełnić wyłącznie tę część, która uległa zmianie. Oznacza to, że w sytuacji korekty np.:

danych formalnych – należy złożyć wyłącznie kompletną poprawioną część ewidencyjną, ponieważ korekta danych formalnych nie ma wpływu na część deklaracyjną JPK;

kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej – należy złożyć wyłącznie kompletną poprawioną część deklaracyjną, ponieważ ta korekta nie ma wpływu na część ewidencyjną JPK;

korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży – należy złożyć zarówno kompletną poprawioną część ewidencyjną, jak i deklaracyjną, ponieważ taka korekta ma wpływ na podstawę opodatkowania, czyli na dane wykazane w obu częściach JPK.

 Sposób dokonywania korekty uzależniony jest od tego, czy:

błąd został wykryty przed wysyłką nowego JPK;

wykryty błąd wpływa na wysokość podstawy opodatkowania albo wysokość podatku należnego.

Jeżeli przedsiębiorca zorientuje się przed wysyłką JPK za dany okres, że popełnił błąd, który nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego, ale ma znaczenie w identyfikacji transakcji, może on usunąć błędny zapis i wykazać wyłącznie pozycję z poprawnymi danymi. Natomiast w sytuacji, gdy błąd został wykryty po wysyłce nowego JPK, konieczne jest wystornowanie błędnego wpisu, czyli wpisanie całego wpisu ze znakiem przeciwnym i dodanie nowego wpisu z poprawnymi danymi.

Przykład 2.

Pan Łukasz wystawił fakturę VAT 15 października firmie ABC mającej siedzibę przy ulicy Wrocławskiej 1. 20 listopada firma wysłała do pana Łukasza notę korygującą, która zmieniała adres firmy z ulicy Wrocławskiej 1 na ulicę Warszawską 1. W jaki sposób pan Łukasz powinien wykazać otrzymaną notę?

W związku z tym, że pan Łukasz otrzymał notę korygująca przed terminem wysyłki pliku JPK, a zmiana nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego, pan Łukasz może wykazać w pliku JPK fakturę sprzedaży z poprawnymi danymi, ponieważ dopuszczalne jest w takiej sytuacji ujęcie tylko jednego wpisu z właściwymi danymi.

Jakie kary za błędy w JPK czekają podatników?


Rozszerzenie zakresu przekazywanych danych zwiększa ryzyko popełnienia błędów przez przedsiębiorców. Dlatego podatnicy mogą dokonywać korekty składanych JPK. Jest to o tyle istotne, że ustawodawca pozwolił urzędom skarbowym nakładać na podatników sankcje w postaci kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Aby uniknąć sankcji, należy sporządzić korektę JPK. Na wysyłkę korekty JPK podatnik ma 14 dni od dnia wykrycia błędu lub nastąpienia zmiany wpływającej na ewidencję. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie wykryje błędu samodzielnie, to zgodnie z art. 109 ust. 3f ustawy o VAT ma on 14 dni od dnia otrzymania wezwania na przesłanie do naczelnika urzędu skarbowego korekty błędów, które zostały wymienione w wezwaniu. Podatnik może również nie korygować błędów i złożyć w urzędzie skarbowym wyjaśnienie, w którym wskaże, że JPK nie zawiera błędów wymienionych w wezwaniu.

Przykład 3.

Pani Danuta wykazała w JPK składanym za listopad 2020 r. błędną wartość sprzedaży w trzech wystawionych fakturach. W związku z kontrolą krzyżową otrzymała 31 grudnia 2020 r. wezwanie do skorygowania błędów w JPK. Pani Danuta dokonała stosownej korekty JPK dopiero 20 stycznia 2021 r. Czy na panią Danutę zostanie nałożona kara pomimo wysyłki korekty JPK?

Tak, w związku z tym, że pani Danuta skorygowała JPK po upływie 14 dni od otrzymania wezwania, urząd może nałożyć karę w wysokości 1500 zł, czyli po 500 zł za każdy błąd, jako że w wezwaniu zostały wyszczególnione błędy dotyczące trzech faktur.

Podsumowując, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z jednej strony z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, którzy muszą ponownie nauczyć się przygotowywania pliku w odpowiedniej formie. Dodatkowo nowa struktura JPK zmusza przedsiębiorców do aktualizacji systemów księgowych, z których plik jest generowany i wysyłany.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

 

Related Articles