fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Kogo obejmie obowiązek wdrożenia PPK w mikroprzedsiębiorstwach?

Kogo obejmie obowiązek wdrożenia PPK w mikroprzedsiębiorstwach?

Przepisy ustawy o PPK zakładają, że docelowo prawie każdy podmiot zatrudniający, poza nielicznymi wyjątkami, będzie prowadził PPK. Najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 250 osób) ruszyli w 2019 roku, w tym roku ruszają średni i mali zatrudniający od 20 do 249 osób, a w roku 2021 do PPK zawitają ci mniejsi, w tym mikroprzedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

 

Kto jest mikroprzesiębiorcą dla celów PPK? Zatrudnienie poniżej 10 osób i 2 mln euro

W rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów mikroprzedsiębiorcą jest ten, kto w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Nie ma przy tym praktycznie znaczenia forma prowadzenia działalności. Bez względu bowiem na to, czy prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, osobowej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnej, to jeśli tylko zatrudniamy pracowników lub zleceniobiorców na obowiązkowo oskładkowanych umowach – jesteśmy podmiotami zatrudniającymi w rozumieniu przepisów o PPK. Tak samo jeśli prowadzimy działalność gospodarczą albo nasza fundacja, stowarzyszenie czy inny podmiot jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy lub zleceniodawcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jeśli z tego tytułu opłacane są obowiązkowo składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to taki podmiot jest podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK i będzie musiał w 2021 roku utworzyć pracowniczy plan kapitałowy.

Obowiązek terminowego zawarcia umów składających się na PPK

Przepisy ustawy o PPK zakładają, że cała Polska stanie się krajem PPK. Czyli – docelowo – prawie każdy podmiot zatrudniający, poza nielicznymi wyjątkami, będzie prowadził PPK. Najwięksi pracodawcy (zatrudniający powyżej 250 osób) ruszyli w 2019 roku, w tym roku ruszają średni i mali zatrudniający od 20 do 249 osób, a w roku 2021 do PPK zawitają ci mniejsi, w tym mikroprzedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Ustawodawca przewidział terminy na utworzenie PPK w poszczególnych grupach podmiotów – określając ostateczne daty zawarcia umów składających się na PPK. W przypadku mikroprzedsiębiorców wiążące są dwa terminy, o których trzeba bezwzględnie pamiętać. Pierwsza to ostateczna data, kiedy trzeba zawrzeć umowę o zarządzenie PPK, czyli dzień 23 kwietnia 2021 roku, a druga – zawarcia umowy o prowadzenie PPK – to 10 maja 2021 roku. To bardzo ważne terminy, które należy zapamiętać i ściśle przestrzegać, gdyż ustawodawca wzmocnił obowiązek zawarcia przedmiotowych umów dosyć wysokimi karami, jakie mogą zostać nałożone na pracodawców uchybiających terminowemu zawarciu umów składających się na PPK.

Możliwość nietworzenia PPK

Ustawodawca przewidział w przypadku mikroprzedsiębiorców możliwość nietworzenia PPK. Zastosowano konstrukcję wyłączenia stosowania przepisów ustaw o PPK między innym do mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszystkie osoby u niego zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK. Konsekwencją powyższego jest brak konieczności zawierania umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK.

Procedura tworzenia PPK

W przypadku mikroprzedsiębiorców procedura tworzenia PPK nie różni się od tej, jaka ma zastosowanie do innych, większych podmiotów. Także w tym przypadku to obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest dokonanie wyboru – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych w danym podmiocie – instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK w tym podmiocie. Dokonując wyboru jednego spośród obecnie dostępnych 20 oferentów PPK, podmiot zatrudniający powinien kierować się takim kryteriami, jak:

  • ocena proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywność w zarządzaniu aktywami,
  • posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
  • a także kierując się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych.

Z punktu widzenia formalnego utworzeniem PPK jest terminowe zawarcie umów składających się na PPK oraz rozpoczęcie odprowadzania wpłat do wybranej instytucji finansowej.

Jak ułatwić sobie życie z wdrożeniem PPK

Praktyka pokazuje, że wdrożenie PPK nie jest wcale takim koszmarem, jak niektórzy opisują. Może są w życiu pracodawcy bardziej atrakcyjne czy pożądane zdarzenia, ale samo wdrożenie PPK nie powinno nastręczać większych problemów. Oczywiście, trzeba się wziąć do pracy, sprawdzić oferty rynkowe, wybrać usługodawcę PPK oraz podpisać z nim umowy. Ale w praktyce czasami dużo trudniejsze jest odpowiednie przygotowanie kadrowe i płacowe, w tym w szczególności dostosowanie naszego systemu do faktu utworzenia oraz prowadzenia PPK. Wiele firm, w tym także SAGE, już to potrafi i jest w stanie pomóc swoim Klientom w bezproblemowym wdrożeniu PPK. Ale należy pamiętać, że to tylko udogodnienie, które nie zastąpi działań własnych pracodawcy. Bez względu na to, czy pracodawcy PPK podoba się czy nie, to jeśli nie będzie on zwolniony z obowiązku tworzenia PPK, to i tak musi je utworzyć.

źródło: sage.com