Czynny żal dla JPK V7 - kiedy należy stosować?

Czynny żal dla JPK V7 - kiedy należy stosować?

Od 1 października 2020 roku nowy JPK_V7 obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT. Strukturę tę należy przesłać elektronicznie na serwery Ministerstwa Finansów w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Czynny żal – czym jest i na czym polega?


Czynny żal to oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Instytucja ta została uregulowana w art. 16 ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej jako kks). Zgodnie z jego § 1: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Czynny żal w praktyce, czyli w jakich sytuacjach stosowano go dotychczas

Czynny żal – do tej pory, jak i obecnie – stosuje się w ściśle określonych sytuacjach, takich jak np.:
niezłożenie w terminie zeznania rocznego lub deklaracji okresowej;

-niezapłacenie lub zapłacenie mniejszej kwoty zobowiązania podatkowego, np. z tytułu PIT lub VAT;

-ewidencja kosztów podatkowych, których podatnik nie miał prawa rozliczyć;

-nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych

-wystawienie faktur z błędami;

-bezprawne stosowanie zwolnień z VAT lub obniżonych stawek VAT.

Czynny żal dla JPK_V7


Wraz z wejściem w życie nowego JPK_V7, czyli od 1 października 2020 roku, ustawodawca dodał nowe regulacje w ustawie Kodeks karny skarbowy. W jej treści został dodany art. 61a, który wprowadza spore rewolucje.

owyższe regulacje stawiają wiele niewiadomych – czy każda korekta JPK_V7 będzie wymagała złożenia czynnego żalu, by podatnik mógł uniknąć konsekwencji finansowych? Prześledźmy.
Czynny żal dla JPK V7 a korekta
Budowa nowego JPK_V7

Nowy JPK_V7 zastąpił JPK_VAT oraz deklarację VAT-7. Tym samym składa się z dwóch części:

ewidencyjnej oraz

deklaracyjnej.

Co ważne, w przypadku błędu podatnik może złożyć korektę:

tylko części ewidencyjnej;

tylko części deklaracyjnej;

zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej.

Kara grzywny za korekty JPK_V7


Obecne stanowisko Ministerstwa Finansów wskazuje, że korekty związane z częścią ewidencyjną JPK_V7 będą zagrożone karą grzywny. Wynika to z faktu, iż w świetle przepisów stanowi on księgę podatkową, a ta prowadzona w sposób wadliwy zgodnie z wyżej przytoczonym § 61a kks podlega karze. Analogicznie należy interpretować korekty składane zarówno w zakresie części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej łącznie. Korekta obejmująca jedynie część deklaracyjną nie będzie wymagała złożenia czynnego żalu w celu uniknięcia kary finansowej.

Zastosowanie czynnego żalu dla korekty JPK_V7
Dotychczas przedsiębiorcy, którzy składali korekty deklaracji VAT czy plików JPK_VAT (uznawanych za informację podatkową), nie byli zobligowani do korzystania z instytucji czynnego żalu w celu uniknięcia ewentualnej kary. Takie stanowisko było do tej pory reprezentowane i przekazywane zarówno przez urzędy skarbowe, jak i Krajową Informację Skarbową. Powyższe podejście miało swoje umocowanie w art. 16a ustawy Kodeks karny skarbowy.

Wraz z wejściem nowych obowiązków w zakresie JPK_V7 i dodania najnowszych przepisów w ramach ustawy Kodeks karny skarbowy (ww. art. 61a) stanowisko Ministerstwa Finansów w tym zakresie uległo zmianie. Jak samo wskazuje – w tym przypadku dochodzi bowiem do kumulatywnego zbiegu przepisów, o którym mowa w art. 7 Kodeksu karnego skarbowego. Jest to sytuacja, gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch przepisach:
w art. 56 kks – podanie nieprawdziwych danych w deklaracji i

w art. 61a kks – przesłanie nierzetelnej księgi lub ewidencji.

Wówczas zastosowanie może mieć czynny żal z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, a nie czynny żal przez korektę deklaracji z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego. Wynika to z faktu, że art. 16a dotyczy wyłącznie czynów polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnych objętych deklaracjami podatkowymi.

Są to stosunkowo nowe regulacje prawne (art. 61a kks), które mogą jeszcze ulec zmianie – czy to w zakresie samej treści przepisów, czy w obszarze ich interpretacji.

Bez wątpienia JPK_V7 dla podatników to symbol chaosu informacyjnego, który pojawia się nie tylko w ciągłych zmianach stanowisk organów podatkowych co do wykazywania poszczególnych transakcji w części ewidencyjnej JPK_V7, ale również w samym podejściu do kar związanych ze złożeniem korekt. Dlatego zalecamy, by do każdej korekty JPK_V7 obejmującej zarówno część ewidencyjną, jak deklaracyjną (łącznie) – lub dotyczącej tylko części ewidencyjnej – składać czynny żal. Skorzystanie z tej instytucji może uchronić przedsiębiorcę przed wysokimi karami finansowymi.

Czynny żal dla JPK_V7 na przykładach
W zależności od tego, jaka będzie przyczyna korekty JPK_V7 – w zakresie części ewidencyjnej lub zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej – należy przygotować odpowiednią treść pisma, jakim jest czynny żal. Poniżej kilka przykładów.

Przykład 1.

25 kwietnia 2021 roku podatnik złożył JPK_V7 za marzec 2021 roku. 30 kwietnia 2021 roku przedsiębiorca zorientował się, że w części ewidencyjnej zapomniał zastosować oznaczenia w zakresie:

kodów GTU dla faktur sprzedaży;

kodu typu dokumentu dla raportu z kasy fiskalnej („RO”).

Pozostałe dane, w tym wartości, nie uległy zmianie.

Czy w takiej sytuacji należy złożyć korektę JPK_V7 wraz z czynnym żalem?

Tak, podatnik dla celów zabezpieczenia swojej działalności przed ewentualnymi grzywnami, powinien złożyć korektę JPK_V7 w zakresie części ewidencyjnej ponieważ korekta nie ma wpływu na podstawę opodatkowania czyli część deklaracyjną. Do korekty pliku powinien dołączyć czynny żal.

Przykładowa treść czynnego żalu:

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na niezamieszczeniu obowiązkowych oznaczeń kodów towarów i usług GTU oraz kodu „RO” dla sprzedaży z kasy fiskalnej w JPK_V7 za marzec 2021 roku składanym do 25 kwietnia 2021 roku. 

Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie współdziałałem/łam z innymi osobami.

Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika wynikało z faktu mojej nieznajomości najnowszych przepisów.

Informuję również, że 30 kwietnia 2021 roku wywiązałem/łam się z zaległych zobowiązań, dokonując złożenia korekty JPK_V7 za marzec 2021 roku.

W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.

Przykład 2.

25 kwietnia 2021 roku podatnik złożył JPK_V7 za marzec 2021 roku. 27 kwietnia 2021 roku przedsiębiorca zorientował się, że w wysłanym pliku nie zastosował oznaczenia „FP” dla faktur do paragonu. W systemie księgowym, z którego podatnik korzysta, w przypadku braku oznaczenia „FP” faktury są księgowane do ewidencji podatkowych. Podatnik księgował również na koniec każdego dnia raporty dobowe z kasy fiskalnej. Czy w takiej sytuacji należy złożyć korektę JPK_V7 wraz z czynnym żalem?

Tak, podatnik dla celów zabezpieczenia swojej działalności przed ewentualnymi grzywnami powinien złożyć korektę JPK_V7 zarówno w zakresie części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, gdyż poza brakiem stosownego oznaczenia doszło do zdublowania przychodu, który został wykazany na podstawie faktury do paragonu oraz raportu z kasy fiskalnej. Do korekty pliku JPK_V7 podatnik powinien dołączyć czynny żal.

Przykładowa treść czynnego żalu:

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na niezamieszczeniu obowiązkowych oznaczeń kodów „FP” dla wystawionych w 03/2021 faktur do paragonu w części ewidencyjnej JPK_V7 za marzec 2021 roku składanym do 25 kwietnia 2021 roku. Ponadto na podstawie art. 16a Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na wykazaniu zawyżonych wartości podatku należnego w części deklaracyjnej JPK_V7 w związku z dublowaniem przychodów dotyczącym faktur do paragonu.

Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie współdziałałem/łam z innymi osobami.

Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika wynikało z przeoczenia przeze mnie w systemie księgowo-fakturującym funkcji odpowiedzialnej za nadanie kodu „FP”.

Informuję również, że 27 kwietnia 2021 roku wywiązałem/łam się z zaległych zobowiązań, dokonując złożenia korekty JPK_V7 za marzec 2021 roku.

W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl