fbpx

Blog firmowy - wiadomości i porady

Badanie sprawozdania finansowego - sprawdź progi

Badanie sprawozdania finansowego - sprawdź progi

Przypominamy o konieczności sprawdzenia progów, których przekroczenie powoduje obowiązek badania sprawozdania finansowego. W niniejszym artykule wyszczególnione zostaną kwoty progów, jak również informacje w zakresie tego, z którego sprawozdania należy zaciągnąć dane celem weryfikacji potencjalnego przekroczenia. 

 

Badanie sprawozdania finansowego- kto podlega badaniu?

Badaniu za 2022 r. – w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

  • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,
  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
  • pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, spółek komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2022 r. uwzględnia się dane za 2021 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Obowiązkowemu badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

źrodło: mddp-outsourcing.pl